Top 77 vín v České republice

Statut soutěže 2022

Pro vinaře 🕔Duben 4, 2022

 

STATUT

soutěže a výstavy vín

TOP 77  vín v České republice 

čl. I

Pořadatel soutěže

MAMA marketing, s.r.o. Brno

čl. II

Odborný garant

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno

čl. III

Určení soutěže

Představit veřejnosti špičková tuzemská vína a sekty a umožnit spotřebiteli orientaci v široké nabídce kvalitních vín a sektů.

čl. IV

Výstavní výbor

Ing. Dan Mádr, RNDr. Jaroslav Staňa, Prof..Ing Pavel Pavloušek, Bc. Jaroslav Suský,Bc. David Mádr

čl. V

Závazné podmínky účasti na soutěži

 1. Soutěž je otevřena pro všechna vína a sekty, které byly vyrobeny z hroznů révy vinné.
 2. Ke každému vínu musí být vyplněna přiložená přihláška, ve které výrobce uvede množství vyrobeného vína, včetně množství, které je v současnosti k dispozici. Výrobce musí mít k dispozici minimálně 300 lahví přihlášeného vína.
 3. S každým přihlášeným vzorkem musí výrobce předat kopii Rozhodnutí SZPI, resp. MZe, o zatřídění jakostních vín, jakostních vín s přívlastkem, jakostních šumivých vín s.o. a jakostních aromatických šumivých vín s.o. V případě zemských vín je třeba současně s vínem předat doklad o původu hroznů.

Součástí přihlášky je též chemická analýza z akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené SZPI. Zahraniční vína musí splňovat veškeré legislativní náležitosti země v níž byly vyrobeny.

 

 1. Soutěžící spolu s přihláškou předá organizátorům do soutěže 6 lahví 0,75 l (0,5 – 0,25 l u výběrů, ledových a slámových) od každého soutěžního vzorku vína pro účel senzorického hodnocení.

Od vín, která budou vyhodnocena v TOP 77 vín ČR, předá pro slavnostní vyhlášení v Brně dalších 6 lahví zdarma. Všechny láhve musí být označeny dle platného zákona č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o vinohradnictví a vinařství“).

Přihlášky společně se vzorky je nutno dodat nebo zaslatna naši adresu:

MAMA marketing, s.r.o.

Smetanova 17

602 00 BRNO

Nebo se dohodnout dopředu s pořadatelem na jiném způsobu či místu dodání vzorků vína.

Přihlášky je možno také vyplnit elektronicky na www.elwis.cz

Nesplnění požadovaných podmínek umožňuje pořadatelům vyloučit příslušné vzorky ze soutěže bez jakýchkoliv nároků přihlašovatele.

čl. VI

Termíny a místo konání soutěže

 1. Odběr vzorků probíhá v průběhu května vzorky vín je možné dodat na adresu MAMA marketing s.r.o., Smetanova 17, Brno, případně na další místa, která oznámí organizátor.
 2. Hodnocení a vyhodnocení vín se uskuteční v Brně, 15 – 17. června v hotelu na Zámku Belcrediv Brně – Líšni,v případě, že nebude možné z důvodu opatření vlády provést hodnocení běžným způsobem, zajistí pořadatel soutěže hodnocení všech vín takovým způsobem, že budou splněna zákonná opatření vlády a vína budou hodnocena například jednou komisí během několika dní.
 3. Slavnostní vyhlášení TOP 77 nejlepších vín České republiky se bude konat 1. září 2022 v Brně, v Besedním domě.

čl. VII

Hodnotící komise

 1. Výstavní výbor soutěže TOP 77 jmenuje hodnotící komise, které budou pracovat pod vedením výstavního výboru a zástupců SZPI a MZLU, za účasti odborníků ze Slovenska, Rakouska a České republiky, případně dalších zemí.
 2. Podmínkou účasti v hodnotitelské komisi jsou platné degustační zkoušky (Senzorické zkoušky SZPI nebo Degustátorské zkoušky podle ISO, DIN nebo ÖNORM), resp. ty splňující podmínku uvedenou v příloze č. 14 vyhlášky č. 323/2004 Sb., v platném znění.

čl. VIII

Zásady hodnocení

 1. Před hodnocením vín prověří pořadatelé všechny podmínky přihlášení vín do soutěže a vzorky, které neodpovídají ustanovení tohoto Statutu, nebudou do hodnocení zařazeny.
 2. Hodnocení probíhá ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 18 – 22 °C, zajištěné proti vedlejším vlivům. Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V. nebo podobné degustační sklenice na stopce o objemu min. 21,5 cl.
 3. Hodnocení je prováděno stobodovým systémem O.I.V.
 4. Hodnotící komise pracují v době mezi 9.00 až 17.00 hodin, přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí.
 5. Každý hodnotitel má k dispozici dostatečný prostor u degustačního stolu, chráněný proti rušivým vlivům, min. 3 sklenice na víno, sklenici na vodu, neperlivou vodu, ubrousky, nádobu na odlévání, neutralizační pečivo a seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla, ročníku a odrůdy. Hodnotitel vypisuje na každý vzorek zvláštní hodnotící lístek nebo hodnotí přímo do systému PC (Elwis).
 6. Komise bude hodnotit běžným způsobem program hodnocení a počet vzorků určí vedoucí hodnocení Prof. Ing. Pavel Pavloušek a Bc. Jaroslav Suský po dohodě s ředitelem soutěže. Vedoucí jednotlivých komisí hodnotí též. Pověřený zástupce výstavního výboru, který degustace povede, sám nehodnotí v případě běžného hodnocení, v případě nemožnosti hodnotit vína běžným způsobem, může hodnotit také. Pověřený zástupce výstavního výboru vede také řízenou degustaci nultého vzorku, který je pro všechny komise stejný.
 7. V případě shodnosti výsledků bude rozhodovat subkomise pod vedením Prof. Ing. Pavla Pavlouška,Bc. Jaroslava Suského a vybraných vedoucích jednotlivých komisí. Pro rozhodnutí o zařazení vína do TOP 77 rozhoduje počet bodů, minimálně 83, subkomise má právo zařadit víno do kategorií (3,4,5 hvězdiček). Pokud je více kandidátů se stejným počtem bodů, bude vybráno víno odrůdy, která se mezi ostatními oceněnými víny vyskytuje nejméně. Pokud bude více kandidátů s touto odrůdou, bude vybráno přívlastkové víno, a pokud bude více kandidátů s vybranou odrůdou s přívlastkem, bude vybráno víno subkomisí.
 8. Vína jsou hodnocena anonymně, nalévání a podávání vín probíhá tak, aby hodnotitel neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku. Předkládání vzorků respektuje a je řazeno podle odrůdy, ročníku a kategorií dle zbytkového cukru vína – článek IX. Vína jsou předkládána v optimálním časovém sledu.

Vína jsou hodnocena ve dvou krocích, z nejlépe hodnocených vín vybere subkomise výborná a mimořádná vína, hodnocení subkomise je nadřazeno hodnocení komise a je konečné.

 1. Soutěžní vína se k posouzení předkládají při následujících teplotách:

Bílé víno                     9-10 °C

Červené víno              15-16 °C

Růžové víno, klarety  10°C

Šumivé víno               7-9 °C

 1. Hodnocení jednotlivých vín je elektronické a výsledky jsou archivovány po dobu 5 let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků.
 2. Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení SZPI na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech: nepovolené enologické postupy, produkty neznámého původu či nevyhovující geograficita.

čl. IX

Klasifikace vín

Kategorie:

 1. Bílá vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru), nebo dle kyseliny
 2. Bílá vína ostatní (nad 6g/l zb. cukru)
 3. Růžová vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru)
 4. Růžová vína ostatní (nad 6 g/l zb.cukru)
 5. Červená vína suchá (0 – 6 g/l zb.cukru)
 6. Červená vína ostatní (nad 6 g/l zb.cukru)
 7. Šumivá vína „brut“ (méně než 15 g/l zb.cukru)
 8. Šumivá vína ostatní (15 a více g/l zb.cukru)
 9. Zahraniční vína

čl. X

Udělení cen

Ocenění získá: – vína a sekty v kategorii bílá suchá tichá (kategorie A)

– suchá červená a šumivá vína (kategorie C, E, a G)

– vína a sekty v kategorii bílá ostatní, růžová vína ostatní, červená ostatní a šumivá vína ostatní (kategorie B, D, F a H)

– vína a sekty v kategorii zahraniční vína (kategorie I) 

 1. Nejlépe hodnoceným vínům jsou přiznána tato ocenění, bez dalšího pořadí:

***** mimořádné víno         (min. 90 bodů)

****   výborné víno              (min. 86 bodů)

***     velmi dobré víno         (min. 83 bodů)

 1. Pořadatel vyhlásí Nejlepší kolekci vín TOP 77 – cenu Eduarda Postbiegla pro výrobce, kteří přihlásí nejméně 6 vzorků vína. Pro posouzení se bere v úvahu bodový průměr všech vín od jednoho vystavovatele.
 2. Výrobci všech oceněných vín obdrží certifikát ocenění – diplom dle dané kategorie, vzorku a šarže vína a na základě objednávky mohou od pořadatele koupit jednotné medaile-samolepky, s logem soutěže TOP 77 vín České republiky a dotčeným ročníkem, za účelem umístění na spotřebitelském balení vína.

Výrobci mohou uvádět ocenění TOP 77 ve svých informačních materiálech u příslušného vína, které ocenění získalo.

 

čl. XI

Propagace

Soutěž TOP 77 vín v ČR bude propagována prostřednictvím všech médií (tisk, rozhlas, TV). Statut soutěže, složení hodnotících komisí a výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.top77.cz a www.vinovceskerepublice.cz , v níž budou oceněná vína podrobně popsána.